“วันครู 2567” หยุดไหม และมีหยุดชดเชยหรือไม่ เช็กเลย!

รวมคำขวัญ "วันครู" ที่รัฐบาลมอบให้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รัฐบาลมอบคำขวัญวันครู 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

“วันครู” แม้ว่าจะมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่คำขวัญวันครูนั้นเพิ่งจะเริ่มมีขึ้นมาไม่นาน โดยเริ่มมีในปี พ.ศ. 2521

แรกๆ ก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ก่อนจะเป็นคำขวัญของนายกรัฐมนตรี

ประวัติ “คำขวัญวันครู”

คำขวัญวันครู มีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยแรกเริ่มจะเป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา หรือประธานบอร์ดคุรุสภา จนถึงปี พ.ศ.2541

ต่อมาในปี 2542 – 2558 คำขวัญวันครูเป็นของบุคคลทั่วไป ที่ส่งเข้าประกวด และ ตั้งแต่ปี 2559 – 2567 เป็นคำขวัญวันครูจากนายกรัฐมนตรี

นักการเมืองคนแรกที่ให้คำขวัญวันครู

นักการเมืองคนแรกที่ให้คำขวัญวันครู คือ นายแพทย์ บุยสมมาร์ติน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย พ.ศ.2520-2523

โดยในปี พ.ศ.2521 ปีแรกของการมีคำขวัญ นายแพทย์บุญได้ให้คำขวัญไว้ว่า “การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป”

สำหรับ นายแพทย์บุญสม เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2456 เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญ แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ.2488 และได้เป็นอาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์อยู่ในระยะสั้นๆ แล้วจึงย้ายไปอยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนได้รับปริญญามหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์และโรคเมืองร้อนจากมหาวิทยาลัยทูเลน เมื่อปี พ.ศ.2492

เมื่อกลับจากศึกษาต่างประเทศมาแล้ว ได้เข้ามาปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพลศึกษา จนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายระดับของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพลศึกษา รองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุด คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รวมทั้งยังได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับรัฐบาลอยู่หลายสมัย โดยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2 สมัย ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรและรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 “วันครู 2567” รู้จักนักการเมืองคนแรก-คนที่ให้ "คำขวัญ" มากสุด

และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อมาสลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

นอกจากนี้แล้ว ยังเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยในปีพ.ศ.2498อีกด้วย

นายกคนแรก-คนที่ให้คำขวัญวันครูมากสุด

ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ให้คำขวัญวันครู คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของไทย โดยตั้งแต่ปี 2559 – 2566 เป็นต้นมา ได้ให้คำขวัญมาทั้งหมดแล้วจำนวน 8 ครั้ง ถือเป็นนักการเมืองคนแรกที่ให้คำขวัญวันครูมากที่สุดด้วย

พ.ศ. 2559 :“อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

พ.ศ. 2560: “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

พ.ศ. 2561 :“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

พ.ศ. 2562 :“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

พ.ศ. 2563 :“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

พ.ศ. 2564 :“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ

พ.ศ. 2565 :“พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อานาคต

พ.ศ. 2566 :“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

สำหรับพลเอกประยุทธ์ ชื่อเล่น "ตู่" เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 จ.นครราชสีมา สมรสกับ รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรสาวฝาแฝด 2 คน คือ น.ส.ธัญญา จันทร์โอชา และ น.ส.นิฏฐา จันทร์โอชา

การศึกษา

พ.ศ. 2514 – โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2519 – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2519 – หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 51 พ.ศ. 2524 – หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 34 พ.ศ. 2528 – หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 63 พ.ศ. 2550 – หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2533 – ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 พัน 2 รอ.) พ.ศ. 2541 – ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 รอ.) พ.ศ. 2546 – ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล. ร 2 รอ.) พ.ศ. 2549 – แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ. 1) พ.ศ. 2551 – เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) พ.ศ. 2552 – รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) พ.ศ. 2553 – ผู้บัญชาการการทหารบก (ผบ.ทบ.) พ.ศ. 2557 – หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562)

ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษฯ ประจำหน่วย

พ.ศ. – 2545 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ พ.ศ. – 2547 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พ.ศ. – 2549 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ พ.ศ. – 2554 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ รางวัลทางสังคม

พ.ศ. 2548 – ได้รับรางวัลคนดีสังคมไทย สาขาส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2549 – รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร พ.ศคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด . 2553 – รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2554 – ได้รับการลงคะแนนให้เป็นอันดับ 1 สุดยอดซีอีโอของภาคราชการและเจ้าหน้าที่รัฐแห่งปี 2554 จากผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์

เส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้น เริ่มต้นขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ซึ่งพลเอกประยุทร์ได้ตัดสินใจเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการ (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ซึ่งช่วงนั้นได้มีการชุมนุมของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ (คสช.) ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ภายหลังการประชุมร่วมรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกรัฐสภาเหนือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศไทย

ตรวจหวยงวดนี้ – ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม 2567 ลอตเตอรี่ 17/1/67

เปิดประวัติ "วันครู" ทำไมถึงตรงกับวันที่ 16 มกราคม

ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า “หญิง จุฬาลักษณ์” อดีตดารายุค90 เสียชีวิตแล้ว

By admin